úvodní strana
 ING. BLANKA KRATOCHVÍLOVÁ - NOVÝ HRÁDEK - EPIGRAFICKÉ PAMÁTKY

Výňatek z diplomové práce Mgr. Štěpána Macha. Jedná se o soupis mimoarchiválních nápisů vzniklých do roku 1800 na území Nového Hrádku.

Poznámka: Křížek (+) před označením památky, na níž byl epigraf umístěn, značí, že tento v současnosti již neexistuje. Letopočet pak označuje pravděpodobný rok vzniku nápisu.


+ Kostel sv. Petra a Pavla 13841

Na spodní části zvonice2 letopočet údajného dokončení stavby.3 Nedochoval se.4

1384

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 408.
Popelka 1929-1930, s. 91.

1. Stáří památky sporné.
2. Snad vytesán na portálu.
3. Skutečná datace stavby nemá oporu v pramenech.
4. Zřejmě zanikl při rozboření zvonice r. 1861 (viz pamětní kniha, s. 492). Popelkovo tvrzení: "spodek nynější věže podle zachovaného letopočtu v r. 1384 již stál" je nutno (vzhledem k dodatečné dostavbě současné věže) považovat za omyl.


+ Kostel sv. Petra a Pavla 16421

Zvon ve zvonici. Na zvonu nápisy A a B. Zničen při požáru r. 1843.2 Text podle pamětní knihy.

A. Psalm 41: Domine ad te clamo, propera ad me, percipe vocem meam, cum te invocavero. Anno 1642 Ioann Raschien von Riesenburg

B. Lorentz Mattaus Richter zum Slezney, Richter zu Frumberg Hans Wunsch, Eltesten Geschworne Heinrich Wondra Martin Drescher Casper Grim Hans Plessky Mates Schwalm Mertten Nitzsch Hans Hawel Kirchenvater Casper Drescher Hans Kanadke

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 409.3

1. Pamětní kniha, s. 409 připouští i ekvivalent 1649.
2. Tamtéž.
3. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


+ Kostel sv. Petra a Pavla 1650

Zvon ve zvonici. Zničen při požáru r. 1843.1 Text podle pamětní knihy.

Anno 1650 Rom: 10 Omnis, qui invocaverit nomen Domini salvus erit.

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 409.2

1. Pamětní kniha, s. 409.
2. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


Kostel sv. Petra a Pavla 1691

Nápis pod obrazem na zadní straně oltáře sv. Josefa. Oltář umístěn na epištolní straně v přední části lodi. Nápis nepřístupný - text podle pamětní knihy.

Datum: 1. 4. 1691

Tento oltář jest wyzdwižen nákladem chudého záduší ke cti a chwále Boha S. S. Apostolůw Petra a Pawla za času Welebného Pána Jiřího Antonína Hanuchy p. t. děkana Dobrušského, protonotáriusa apoštolského 1. April A0 1691

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 155.1

1. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


+ Mlýn Benedikta Roubala 1693

Měděnec1 uchovávaný ve mlýně Benedikta Roubala ulitý Janem Obstem v místním hamru. Nedochoval se. Text podle pamětní knihy.2

Datum: 26. 8. 1693

a-IHS-a / Anno 1693 den 26 Augusti. Ioannes Obst Schmeltz bMeister unter Frumbergc. / Eva

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 709.3
Popelka 1929 - 1930, s. 93. Bělobrádek 1981, s. 17. Kaplan 1984, s. 52.

a. Popelka 1929 - 1930, Bělobrádek 1981 i Kaplan 1984 vynechávají.
b. Tamtéž mezi slova Schmeltz a Meister vložena pomlčka.
c. Tamtéž Frumberk.

1. Železný kotel na ohřívání vody nazývaný též kamenec. Viz Popelka 1929 - 1930. Německý ekvivalent der Ofen(e)topf. Viz pamětní kniha, s. 709.
2. Ostatní prameny na ní závislé.
3. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


+ Kostel sv. Petra a Pavla 1730

Zvon ve zvonici. Na zvonu nápis A s chronogramem vyznačeným velkými písmeny a nápis B. Slil Jindřich Josef Lorcke v Kladsku. Zničen při požáru r. 1843.1 Text podle pamětní knihy.

Datum: chronogram (1730)2

A. VeneratIonI DIVIs Petro aC PaULo apostoLI ssUM fUsa ab Henrico Josepho Lorcke Glatzii.

B. Proto Parocho P. Samuel Hein Schmidbersky aedituis Henrico Przibil, Georgio Przibil Ioanne Machel Georgio Langer Neo=Hradekii

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 409.3

1. Pamětní kniha s. 409.
2. Za předpokladu, že U = V.
3. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


Náměstí 1747

Mariánský sloup uprostřed náměstí. Na dvou stupních trojboký podstavec (na bocích s volutovými pilastry) ukončený římsou. Trojboký pseudojónský sloup s hlavicí zdobenou akanty a rokajemi nese sochu Panny Marie stojící na glóbu. Na podstavci mělce zahloubené kartuše s tesanými nápisy: Na čelní straně nápis A s chronogramem vyznačeným většími písmeny, vpravo vzadu nápis B s neúplným chronogramem1 a vlevo vzadu nápis C. Restaurováno včetně nápisu r. 1991.2

Datum: chronogram (1747)

pískovec - kartuše v. 95 cm, š. 47 cm

A), B) kapitála - 5,5 cm / 8 - 8,5 cm; C) kapitála - 5,5 cm / 7 cm, humanistická minuskula - 2,5 cm / 8 cm

A. MARIAE / VIRGINI / NEOHRADENSES / INCOLAE a-PLVS PII-a / EXVOTO / EREXERVNTb

B. a-K PROSBE-a / NASSINCVW / NEPOHRDEG / a-ALE WISWOBOD-a c / a-OD WSSEHO-a d / ZLEHO / CRWRe

C. POD / OCHRANV TWAV / VTIKAME SE / SWATA BOZI / RODICZKOf / PDKC3 / g-Anno-g 1747h

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 532.4
Černý 1986, s. 50.5

a. scriptura continua
b. Pamětní kniha ereXerunti.
c. Tamtéž WIsWobod. S takto zvětšenými písmeny by byl chronogram úplný.
d. Tamtéž Wseho.
e. Tamtéž G.R.WR.
f. Tamtéž RodicKo. Černý 1986 rodičko.
g. Černý 1986 vynechává.
h. Pamětní kniha 1742.

1. Součet vychází 1736. Text v pamětní knize naznačuje možnost dodatečného poškození chronogramu. Viz poznámka c.
2. Hlaváčková 1997, s. 8.
3. Pravděpodobně iniciály Pater Daniel Kintzel Curatus, za něhož sloup postaven. Viz pamětní kniha, s. 160.
4. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".
5. Bez vyznačení chronogramů.


Kostel sv. Petra a Pavla 1752

Náhrobník manželky Jana Fleka zasazený do vnější zdi kostela, vlevo od bočního vchodu. V dolní polovině v deseti řádcích vtesán nápis; v horní polovině reliéf kříže na lebce s hnáty. Nad křížem ze stuhy dva festony. Horní část desky zakončena obloukem.

Datum: 26. 2. 1722 a 14. 12. 1752

pískovec - v. 160, š. 75

kapitála - 2,5 - 3 cm / 4 cm

a-ZDE POD TIMTO KAMENEM ODPOZCIWA-a / a-A SLAWNEHO-a ZMRTWICHWSTANI O / ZCEKAWA CTNA a-A SSLECHEbTNA-a / PANI MANZELKA IANNA FLEKA TO / HO ZCASV RANLEKARE. WIERNA A / POZCTIbVA CERA SLOWUTNEHO MU / ZE MARTINA BASSE REVIRNIKA / BOLEHOSKEHO NAROZENA ROKU / 1722c DNE 26 FEBRUARIE ZEMRE / LA ROKU 1752c DNE 14 DECEMBR

a. Scriptura continua.
b. Mezera.
c. První dvě číslovky 4 cm.


+ Kostel sv. Petra a Pavla 1777

Nápis u slunečních hodin na zděné části zvonice. Nedochoval se.1 Text podle pamětní knihy.

Quavis hora Dicito tibi / Pie cultos ave Maria. / Poena mors Peccata / Lex quoque data fuit

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 410.2

1. Zvonice poškozená požárem byla při stavbě nové věže r. 1861 zbořena. Pamětní kniha, s. 492.
2. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


+ Kostel sv. Petra a Pavla 1783

Zvon v sanktusové věžičce. Válečná rekvizice r. 1917.1 Text podle pamětní knihy.

pr. 29 cm2

1783. Goss M. I. D. IN: K: G.3

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 408.4

1. Pamětní kniha, s. 736.
2. Tamtéž.
3. Iniciály KG pravděpodobně udávají König Gratz (= Hradec Králové) - místo slití zvonu.
4. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


Kostel sv. Petra a Pavla 1792

Náhrobek manželů Vaníčkových zasazený sekundárně do vnější zdi kostela,1 vpravo od hlavního vchodu. Na nízkém, římsou ukončeném soklu deska s tesaným nápisem olemovaným reliéfní páskou. Na bocích desky volutové pilastry zdobené rokajemi a mřížkováním. Nad římsou volutami ohraničený nástavec s reliéfem zmrtvýchvstání Krista.

pískovec - v. 195, š. 1802

kapitála - 3,5 cm / 4,5 - 7 cm; humanistická minuskula - 3,5 cm / 6 cm

. ZDE . / . SLAWNE . ZKRaYSSENYb . OČEKAWAJY . / . JAN . WANYECEK . A mARaYA . mARaTYNECKA . / . NAROZENY. / ON . L: p: 1736 . DNE 12 LISTOPADV . / ONA . NEBOSSKA . PANY . ANNA . MARYE . WANYCKOWA . / NARODYLA . SE . c-W MAchOWIE-c : DNE . 15 LISTOPADU . ROKU . 1735 , / W SNEŽdNYm SPOLU . 33 . ROKY . ŽIVI . BILY . c-K BOchU-c NABOŽNI . c-K LY-c / DEm . LASKAWY . KRaESTIANE . STALE DOBRYe . A MANŽELE NALEŽITI / ZEMRaELY: ON: L: p: 1792: DNE . 12 . UNORaA: ONA . c-TOhO ROKU-c: DNE 18 DUb / BOŽE .f ODPLATYZ JIem . JEJYech . CNOSTY . / . SLAWAU . WIEČNAU . NAWYSOSTY .

a. R tvar
b. Y, I a U v textu značeny tečkou. Y a J protahovány spodním dříkem pod řádek.
c. Scriptura continua.
d. Nad Z v hodnotě Ž tečka.
e. Bez tečky.
f. Na posledních dvou řádcích tečky ve tvaru routy.

1. Bělobrádek 1985, s. 5.
2. Celkové rozměry.


+ Márnice a kostnice ?1

Nápis na blíže nespecifikovaném místě márnice a kostnice. Nedochoval se. Text podle pamětní knihy.

Dnes Mnie Zegtra Tobie: / Ach! Wiec gista W sobie. / Křestiane Chwilku Stug, / Hled, na nás Pamatug.

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839, s. 410.2

1. Objekt i nápis doloženy k roku 1839. Pro bližší vymezení jejich vzniku (i zániku) chybí opora v písemných pramenech, nicméně vyhotovení nápisu před rokem 1800 považuji za pravděpodobné.
2. Pro zjednodušení kráceno na "pamětní kniha".


LITERATURA

Bělobrádek, J.: Něco ze staré historie Nového Hrádku, Frymburské ozvěny, 22, Nový Hrádek 1981, s. 16 - 17.
Bělobrádek, J.: Víte o starém pomníku na hřbitově v Novém Hrádku?, Frymburské ozvěny, 35, Nový Hrádek 1985, s. 5.
Černý, M.: Kolem čeho chodíme, Frymburské ozvěny, 1, Nový Hrádek 1986, s. 50.
Flodr, M.: Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, C 21 - 22, Brno 1975, s. 167 - 174.
Hlaváčková, H.: Sloup Panny Marie na náměstí, Frymburské ozvěny, červen, Nový Hrádek 1997, s. 8.
Kaplan, J.: K historii hamru Nový Hrádek, Frymburské ozvěny, 31, Nový Hrádek 1984, s. 50 - 52.
Kulíř, B.: Zapadlé rovy I, Od kladského pomezí, III, 1925 - 1926, s. 33 - 39.
Mühlstein, L. - Šolc, J.: Červený Kostelec, Červený Kostelec 1988.
Mühlstein, L. - Šolc, J.: Kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci, Rodným krajem, 1-2, 1990, s. 2.
Mühlstein, L.: Devět křížů, Vízmburk, Havlovice, Boušín, Slatina nad Úpou, Rodným krajem, 5, 1992, s. 16 - 19.
Popelka, A.: Z pamětí kostela v Novém Hrádku, Od kladského pomezí, VII, Náchod 1929 - 1930, s. 91 - 94.
Roháček, J.: Nápisy města Kutné Hory, Praha 1996 (= Corpus inscriptionum Bohemiae I, Fontes Historiae artium, svazek III).
Wirth, Z.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Náchodském, Praha 1910 (= Soupis památek historických a uměleckých v království Českém 34).

Archivní prameny

Farní úřad Nový Hrádek: Memorabilien Buch der Pfarre Neu Hradek, neu verleczt im Jahre 1839.
SOkA Náchod, Farní úřad Červený Kostelec: Pamětní kniha II 1836 - 1944.


úvodní stranaúvodní strana