Metodický pokyn prezidenta sdružení Lípa 2

č. 1/2001 ze dne 12. února 2001,

k inventarizaci majetku

článek 1

Základní ustanovení

1. Inventarizace majetku a závazků probíhá ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-ších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví"), a z něj vyplývajících opatření Ministerstva financí ČR (dále jen "opatření").

2. Inventarizací se ověřuje, zda stav majetku a závazků evidovaný v účetnictví odpovídá skutečnosti. Po provedení inventarizace ke dni řádné nebo mimořádné účetní závěrky má být konečný zůstatek inventarizací ověřovaných účtů v účetnictví ve shodě se skutečnými stavy.

článek 2

Zásady inventarizace

1. Předměty inventarizace jsou rozlišovány z hlediska jejich majetkové příslušnosti k občan-skému sdružení Lípa 2.

2. Všechny zjištěné skutečnosti o majetku a závazcích, důležité pro splnění úkolů inventa-rizace, musí být zaznamenány.

3. Při inventarizaci musí být zachyceny všechny inventarizované části majetku a závazků vyčer-pávajícím způsobem.

4. Inventarizace majetku a závazků musí být ve shodě se skutečností. Jednotlivé položky musí být správně označeny. Ocenění všech položek majetku a závazků musí odpovídat platným předpisům.

5. Při inventarizačním oceňování se berou v úvahu veškerá rizika, ztráty a znehodnocení majetku.

6. Položky aktiv nesmějí být kompenzovány s položkami pasiv s výjimkou případů uvede-ných v opatření.

článek 3

Účel inventarizace

Podle účelu, ke kterému se inventarizace provádí, se rozlišuje:

a) inventarizace majetku a závazků ke dni řádné účetní závěrky; provádí se každo-ročně k 31. prosinci běžného roku,

b) inventarizace majetku a závazků ke dni mimořádné účetní závěrky,

c) inventarizace mimořádná.

článek 4

Druhy inventarizace

Inventarizace je

a) fyzická, která se provádí ohledně majetku hmotné, popř. nehmotné povahy, nebo

b) dokladová, která se provádí u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

článek 5

Časové termíny

1. Dlouhodobý hmotný majetek je možno inventarizovat v intervalu delším než jeden rok, avšak nejpozději jednou za dva roky.

2. U zásob lze provádět jednak jednorázovou fyzickou inventarizaci, anebo uplatnit údaje inventarizace průběžné. V tom případě však musí být doloženo, že se permanentně provádí porovnávání a příslušné korekce fyzického a evidenčního stavu.

3. Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby, podléhající fyzické inventuře, které nelze inventarizovat ke dni účetní závěrky, je možno inventarizovat mimo tento termín v období 3 měsíců před účetní závěrkou a do 1 měsíce po účetní závěrce. Podmínkou je, aby zjištěné údaje v den provedení inventury byly opraveny o obraty za dobu od ukončení inventury do data účetní závěrky.

4. Inventarizace peněžních prostředků v hoto-vosti v pokladnách se provádí

a) ke dni účetní závěrky,

b) při mimořádných událostech a personálních změnách,

c) při každém předávání pokladny,

nejméně však čtyřikrát ročně, z toho jednou k 31. prosinci běžného roku.

článek 6

Organizační příprava

1. K zajištění včasného a správného provedení inventarizace slouží organizační příprava.

2. Příprava inventarizace začíná výčtem účtů k inventarizaci. Účty se rozdělí na ty, jejichž zůstatek bude ověřován fyzicky, a na ty, jejichž zůstatek bude ověřován dokladově. U každého z účtů podléhajících fyzické inventarizaci bude uveden úplný seznam inventarizačních míst.

článek 7

Provádění inventarizace

1. Prezident občanského sdružení Lípa 2 jmenuje předsedu a členy inventarizační komise občanského sdružení Lípa 2 (dále jen "inventarizační komise"), odpovědné za prove-dení inventarizace. Počet členů inventarizační komise stanoví prezident občanského sdružení Lípa 2. Předseda inventarizační komise odpovídá za řízení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákona o účetnictví a opatření o účtové osnově a za bezchybné provedení inventarizace veškerého majetku.

3. Inventarizace se zúčastňuje osoba odpovědná za inventarizovaný majetek. Není-li však v době předem ohlášené inventury přítomna, není přípustné inventuru odkládat ani inventuru přerušit.

4. Stav majetku a závazků, zjištěný při inventuře, musí být zaznamenán na inventarizačních soupisech a v inventarizačním zápise.

článek 8

Inventarizační soupisy

1. Dokladem o provedené inventuře je inventarizační soupis. Inventarizačním soupi-sem se prokazuje, že stavy vykázaného majetku a závazků odpovídají skutečnosti. Inventarizač-ní komise má za povinnost zajistit včasné a správné vyhotovení inventarizačního soupisu.

2. Inventarizační soupis obsahuje následující informace:

a) číslo a název účtu, jehož stav je ověřován,

b) v jednotlivých řádcích inventarizované položky,

c) v jednotlivých sloupcích evidenční (inventární) číslo inventarizovaného majetku, měrnou jednotku, zjištěné množství, cenu za měrnou jednotku, zjištěný stav v Kč, datum pořízení a umístění tohoto majetku, u nemovitostí údaje z katastru nemovitostí,

d) jména, příjmení a podpisy osob, provádějící inventarizační soupis.

článek 9

Inventarizační zápis

1. Inventarizační zápis se vyhotovuje na závěr každé inventury.

2. Inventarizační zápis je rekapitulací inventarizačních zjištění a obsahuje rekapitulaci zjištěných stavů podle inventarizačních soupisů a jejich porovnání s účetními stavy, v případě zjištění inventarizačních rozdílů pak i návrh na jejich vypořádání.

3. Inventarizační zápis dále obsahuje:

a) název a sídlo občanského sdružení Lípa 2,

b) místa provádění inventury,

c) účel inventarizace (článek 3 metodického pokynu),

d) datum zahájení a ukončení inventarizace,

e) druh inventarizace (článek 4 metodického pokynu),

f) návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů,

g) prohlášení osoby odpovědné za inventarizovaný majetek, že inventarizací byl zjištěn úplný stav majetku a závazků a že nebyly zjištěny žádné závady kromě vyčíslených zjištěných inventarizačních rozdílů,

h) jména, příjmení a podpisy členů inventarizační komise.

4. Inventarizační zápis dále obsahuje kritické zhodnocení příčin zjištěných nedostatků včetně návrhu nápravných opatření.

článek 10

Inventarizační rozdíly

1. Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventarizací, se považují případy, kdy:

a) skutečný stav je nižší (manko, případně schodek u peněžní hotovosti a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem,

b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem.

2. Inventarizační rozdíly se vždy proúčtují do nákladů, respektive příjmů.

článek 11

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 12. února 2001.

Aleš V. P. Kratochvíl
prezident občanského sdružení Lípa 2