Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

pro 3. členskou schůzi občanského sdružení Lípa 2

23. listopad 2002

S uspokojením je možno říci, že sdružení Lípa 2 má již definitivně za sebou počáteční fázi své existence, spojenou s celkovou konsolidací a realizací požadavků kladených právními předpisy na nově vzniklou právnickou osobu. Posledním dluhem v této oblasti, jak oprávněně podotýká i revizní komisař sdružení ve své revizní zprávě, je přijetí spisového a skartačního řádu sdružení, na jehož základě by probíhala evidence a vyřazování spisů vzniklých z činnosti sdružení jako právnické osoby v souladu se zákonem o archivnictví.

Prověříme-li výsledky činnosti sdružení optikou Programu a směrů činnosti sdružení na příští období, ve znění schváleném usnesením č. 2/5 2. členské schůze konané dne 4. března 2001, zjistíme, že program a směry činnosti sdružení byly prakticky řádně naplněny.

Ke dni 16. října 2002 byla na internetových stránkách Lípy 2 spuštěna v ostrém provozu bezplatná právní poradna, zaměřená především na oblast správního práva (jednání s úřady apod.). Protože je Lípa 2 sdružením dětí a mládeže, prioritně jsou v tomto smyslu řešeny otázky týkající se mládeže a práce s mládeží. Poradna byla nazvána Responsa podle antického vzoru a lze ji nalézt na adrese http://lipa2.webpark.cz/responsa/responsa.htm. Dotaz poradně lze zaslat elektronickou poštou na speciální emailovou adresu: responsa@quick.cz nebo prostě odeslat pomocí formuláře uvedeného na internetových stránkách poradny. Ostrému provozu dlouhodobě předcházelo testovací období. Za dobu existence právní poradny zodpověděla Lípa 2 jedenáct dotazů. Poradnu doplňuje i rejstřík, ve kterém jsou zodpovězené dotazy tříděny podle klíčových slov a podle použitých právních předpisů.

Pokud jde o přednášky vedoucím táborů nestátních neziskových organizací, pokračovala úspěšná spolupráce s občanskými sdružením Petrov, Sarkander, Pyramida a Asociací křesťanských sdružení mládeže. Jak v roce 2001, tak v roce letošním uskutečnil prezident sdružení cyklus výkladů na téma bezpečnost práce na táboře, odpovědnost za svěřené děti, spotřebitelské právo, odpovědnost za škodu, přístup do krajiny, dopravní předpisy, hygienické normy pro zotavovací akce atd. Prezident sdružení Lípa 2 provedl také právní školení mladých dobrovolníků, kteří hodlají jeden rok žít na opuštěných farách a působit především mezi mládeží v pohraničních, morálně i fyzicky zdevastovaných oblastech našeho státu. "Táborová" i "dobrovolnická" školení se uskutečnila např. v Osové Bítýšce, Rajnochovicích, v Praze, Brně, Hradci Králové a na dalších místech.

Z hlediska vlastivědných a poznávacích aktivit je nutno přiznat, že nebyla v plném rozsahu uskutečněna plánovaná akce Lusatia - exkurze do Lužice: návštěva měst Žitava, Zhořelec a Budyšín. Bylo to způsobeno tím, že tuto akci měl vést osobně prezident sdružení, který však byl společně se svou manželkou v letošním roce vázán radostnými starostmi o právě narozenou dceru Pavlu. Uskutečnily se však ostatní plánované akce: Kilimandžáro - dobytí Kilimandžára Máchova kraje - hory Vlhošť, Rychta - exkurze do rychty v Kravařích (opakovaná návštěva, vedená revizním komisařem sdružení se nezdařila z důvodu flagrantního porušení pracovněprávních předpisů zaměstnanci rychty), Ploskovice - návštěva zámku Ploskovice, Vodopád potoka Kolné - výprava do přírodní rezervace k vodopádu potoka Kolné.

To však samozřejmě nebyly jediné vlastivědné aktivity Lípy 2 v uvedeném období. Přehled akcí uskutečněných v roce 2001 je k dispozici na internetových stránkách Lípy 2. V nejbližší době bude zveřejněn i přehled akcí realizovaných v roce 2002. Jenom namátkou lze zmínit např. expedici Čap, setkání členů Lípy 2 spojené s výpravou na Bezděz, expedici frýdlantský výběžek, poznávací cestu do Broumovských stěn, exkurzi na Baštu a Liliovník v Saském Švýcarsku, euroregionální expedici přes hranice tří států, tradiční zdislavskou pouť (uskutečněnou jak v roce 2001, tak i v roce 2002), opakované výpravy k Pustému kostelu a štolám u Velenic, expedici Hrnčíř v Žitavských horách, výpravu na Hvozd, expedici na skalní hrad Sloup a k Máchovu jezeru, výpravu k Černé bráně v Českosaském Švýcarsku, výlet na Humprecht a do Českého ráje, výstup na Ralsko a na Jedlovou, exkurzi do Dobrošova a Březinky, přechod Kozlů, dobrodružnou výpravu k Jedlovským rybníkům, Chřibské přehradě a na Malý Stožec, vycházku k Novozámeckému rybníku, návštěvu Litoměřic, Úštěka a hradu Helfenburk a mnohé další.

Svou činnost Lípa 2 rozvíjela i v dalších oblastech. Předně je třeba zmínit humanitární a charitativní aktivity sdružení. V období od poslední členské schůze, která se uskutečnila dne 4. března 2001, zmiňme zejména finanční příspěvek Lípy 2 poskytnutý na základě dobrovolných darů členů Lípy 2 Domu bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna na výsadbu lípy krymské, stromu, který je součástí nově budovaného parku kolem hospice. Lípa 2 dále poskytla peněžní dar na odstranění následků letošních velkých povodní.

V neposlední řadě je nutno pozitivně hodnotit i vydání zdařilé výroční zprávy Lípy 2 za rok 2000. Tato výroční zpráva kapesního formátu s modrou brožovanou obálku obsahuje i sborník příspěvků členů Lípy 2. Zpráva je tak obohacena např. o fejeton z výpravy na Bezděz, báseň na počest Lípy 2 či mezinárodně-politickou esej přinášející neotřelý pohled na význam Lípy 2 v současném světě.

V nastoupeném trendu by Lípa 2 chtěla pokračovat i v dalším období.

Konečně připomeňme členství Lípy 2 v České radě dětí a mládeže, střešní organizaci sdružení dětí a mládeže. V souladu s programem a směry činnosti na příští období, schválenými na minulé členské schůzi, jednal prezident o možnosti členství Lípy 2 v ČRDM s jejími představiteli, především ředitelem rady. Na základě podané přihlášky pak bylo členství Lípy 2 v této střešní organizaci schváleno rozhodnutím (usnesením) Valného shromáždění ČRDM dne 14. června 2001. Lípa 2 je platným členem této organizace. Řádně platí členské příspěvky, významně se podílí na revizích vnitřních předpisů ČRDM - z poslední doby lze zmínit podstatnou redakci stanov rady iniciovanou právě Lípou 2 či připomínky ke směrnici pro platbu členských příspěvků, které byly do směrnice zapracovány. S Lípou 2 konzultovala ČRDM i otázku ochrany osobních údajů. Závěry těchto konzultací jsou publikovány na stránkách malé právní poradny Responsa. Svůj význam má ovšem členství v ČRDM i pro Lípu 2. Jednak jde o otázku prestiže. Lípa 2 tu stojí po boku takových spolků, jako jsou skauti, turistické oddíly mládeže (odnož Klubu českých turistů), YMCA, Folklorní sdružení ČR a dalších. ČRDM poskytuje Lípě 2 také důležitý informační servis. V neposlední řadě jsou prostřednictvím České rady dětí a mládeže úrazově pojištěny všechny akce pořádané Lípou 2.