Zápis z 4. členské schůze občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 30. srpna 2003, 18:30 hodin

Prezident sdružení Aleš Václav Kratochvíl zahájil schůzi a přivítal přítomné členy i hosty. Následně byl ovšem nucen konstatovat, že dle čl. V odst. 3 stanov není vzhledem k nízkému počtu přítomných členů s hlasovacím právem schůze usnášeníschopná. Schůzi tedy vzápětí i ukončil.

Zapsal: Václav Bartásek

Ověřil: Aleš Václav Kratochvíl