Program a směry činnosti sdružení na příští období

schválené 5. členskou schůzí dne 15. listopadu 2004, usn. č. 5/5

I nadále platí, že Program a směry činnosti sdružení na příští období neznamenají, že je bezpodmínečně nutné všechny tam zmíněné body naplnit. Představují ve skutečnosti hlavně orientační vodítka pro další směřování Lípy 2. Jednotlivé body programu mohou být naplňovány po období delší než jen od jedné členské schůze k druhé. Stejně tak může prezident sdružení, ukáže-li se taková potřeba, rozvinout činnost sdružení i jiným směrem, než je výslovně v Programu a směrech činnosti sdružení na příští období uvedeno.

Vnitřní činnost sdružení:

1. nový vnitřní předpis o ochraně osobních údajů,

2. novela vnitřního předpisu o evidenci a inventarizaci majetku,

3. novela vnitřního předpisu o sekretariátu a spisové službě,

4. vydání výroční zprávy Lípy 2 a sborníku 2004,

5. doplnění chybějících dat do webových stránek Lípy 2.

V oblasti práva:

6. projekt Responsa - malá bezplatná právní poradna,

7. cyklus přednášek pro vedoucí dětských táborů a chaloupek,

8. rozšíření podpory pro vedoucí táborů na internetu,

9. aktivní účast na připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů týkajících se sdružení dětí a mládeže.

Vlastivědné a poznávací aktivity:

10. Lusatia - exkurze do Lužice. Návštěva měst Zhořelec, Žitava a Budyšín,

11. expedice Hynek - návštěva Máchova domku v Doksech,

12. Grabštejn - exkurze na hrad nedaleko Hrádku nad Nisou,

13. Pocta Vlastimilu Brodskému - výprava do vyhlášené výletní restaurace na Slunečné,

14. Stolpen - exkurze na známý saský hrad na okraji Saského Švýcarska,

15. vodácká expedice Ploučnice - sjezd významného toku,

16. projekt Informační bouře - prezident sdružení posílí spolupráci se všemi větvemi sdružení tak, aby se zvýšila informovanost ústředí o akcích, realizovaných nečeskolipskými členy Lípy 2. Přehled akcí, zveřejňovaný na internetu, bude obsahovat alespoň z 20 % akce, jež byly uskutečněny členy s bydlištěm mimo Českou Lípu,

17. saské zámky - návštěva vyhlášených šlechtických sídel v okolí Drážďan,

18. Pravěké ZOO - návštěva pravěké zoologické zahrady v Malém Wjelkowě,

19. Lužická Lípa - exkurze do jádrové oblasti obývané lužickosrbskou menšinou,

20. turistický pochod Studenec - do okolí významného vrchu Lužických hor,

21. cyklovýlet na Nedvězí - výprava na významné vyhlídkové místo,

22. cyklovýlet na Vrátenskou horu - výjezd k rozhledně v Máchově kraji.

Ostatní aktivity:

23. Machův pohár - Lípa 2 zorganizuje turnaj v minigolfu na některém z minigolfových hřišť v okolí Máchova jezera,

24. Lužičtí Srbové - podpora slovanské menšiny v Lužici, zejména informačními, poznávacími a propagačními aktivitami.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident