Příloha č. 6 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Program a směry činnosti sdružení na příští období

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/7

I nadále platí, že Program a směry činnosti sdružení na příští období neznamenají, že je bezpodmínečně nutné všechny tam zmíněné body naplnit. Představují ve skutečnosti hlavně orientační vodítka pro další směřování Lípy 2. Jednotlivé body programu mohou být naplňovány po období delší než jen od jedné členské schůze k druhé. Stejně tak může prezident sdružení, ukáže-li se taková potřeba, rozvinout činnost sdružení i jiným směrem, než je výslovně v Programu a směrech činnosti sdružení na příští období uvedeno.

Vnitřní činnost sdružení:

  1. přesun Lípy 2 do nového sídla na adrese Dolní 6, Lada, 470 01 Česká Lípa 1,
  2. nový vnitřní předpis o ochraně osobních údajů,
  3. novela vnitřního předpisu o evidenci a inventarizaci majetku,
  4. novela vnitřního předpisu o sekretariátu a spisové službě,
  5. doplnění chybějících dat do webových stránek Lípy 2.

V oblasti práva:

  1. znovuzprovoznění projektu Responsa – malé bezplatné právní poradny do 29. 3. 2006 s tím, že podmínky budou zpřísněny tak, aby bylo bezplatné provozování poradny udržitelné,
  2. cyklus přednášek pro vedoucí pracující s dětmi a mládeží - pro rok 2006 Brno (3. 6.), Olomouc (21. 5.), Ostrava (20. 5.), Praha (11. 2.), Příchovice (22. 4.),
  3. rozšíření podpory pro vedoucí táborů na internetu.

Vlastivědné a poznávací aktivity:

  1. Přežití (jednou ročně, v roce 2006 ve dnech 5. 5. - 7. 5.). Rozpočet akce musí být vyrovnaný,
  2. další vlastivědné a poznávací aktivity dle aktuálních podmínek. Jedná se o podstatnou a nedílnou součást činnosti sdružení a prezident je zavázán k aktivnímu zajišťování akcí tohoto typu.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident