Příloha č. 4 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Změna č. 1 Stanov občanského sdružení Lípa 2

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/4

Členská schůze občanského sdružení Lípa 2 rozhodla dne 26. prosince 2005 podle čl. V odst. 12 písm. f) Stanov občanského sdružení Lípa 2 o této Změně č. 1 Stanov občanského sdružení Lípa 2:

1. V článku I odst. 2 zní: "2. Občanské sdružení Lípa 2 (dále jen "sdružení") sídlí na adrese Dolní 6, Lada, 470 01 Česká Lípa 1."

2. V článku IV odst. 1 písm. e) se za slova "členy" vkládají slova "povinnými platit členské příspěvky".

3. V článku IV odst. 2 se za slova "která je členem" vkládají slova "povinným platit členské příspěvky".

4. V článku V odst. 5 se slova "kalendářní rok" nahrazují slovy "tři roky".

5. V článku VI odst. 4 zní: "Prezidentem je Aleš Václav Kratochvíl, narozený dne 20. dubna 1974 v Liberci, rodné číslo 740420/2564."

6. V článku IX se vkládá odst. 5, který zní: "Vyžadují-li stanovy písemnou formu listiny, považuje se tato forma za zachovanou i v případě, je-li listina zaslána příjemci v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty."

Důvodová zpráva

Stanovy občanského sdružení Lípa 2 jsou v účinnosti již šestým rokem. Podařilo se tak nashromáždit mnoho zkušeností s jejich aplikací. V průběhu doby se ukázalo, že činnost sdružení podle stávajících stanov je možná, avšak v určitých směrech příliš svazující. Současné znění stanov způsobuje vzhledem k charakteru Lípy 2 někdy až směšně zbytečnou formalizaci činnosti sdružení. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní dokument pro činnost Lípy 2, byla nicméně přijata zásada co nejdéle do textu stanov nezasahovat a případné nejasnosti řešit výkladem. Nyní však sdružení hodlá změnit své sídlo. Tuto změnu je nutno promítnout i do stanov. Navrhuje se proto zároveň upravit a zpřesnit i další části stanov tak, aby byly aplikovány požadavky praxe a odstraněny nejasnosti a výkladové potíže.

K bodu 1.
Do stanov se zapisuje nové sídlo Lípy 2.

K bodu 2.
Výkon řídící nebo kontrolní funkce ve sdružení by neměl být podmíněn jenom věkem, ale i hospodářskou spoluodpovědností za chod sdružení. Jako oprávněný se tedy jeví požadavek, aby jednou z podmínek výkonu funkcí v Lípě 2 bylo i řádné placení členských příspěvků. V tomto smyslu se doplňuje mezi podmínky volitelnosti za funkcionáře Lípy 2 i skutečnost, že kandidát je povinen platit členské příspěvky.

K bodu 3.
Analogická situace k bodu 2. K oprávnění vykonávat rozhodovací pravomoci ve sdružení se stanovuje jako další z podmínek placení členských příspěvků členem.

K bodu 4.
Každoroční nutnost organizovat členskou schůzi podle rigidních pravidel daných stanovami je u sdružení typu Lípy 2 přílišným formalismem. Vzhledem k charakteru sdružení se totiž styk s členskou základnou děje převážně neformálním způsobem. Tomu odpovídá i malý zájem členů sdružení o účast na členské schůzi. Navrhuje se proto snížit frekvenci pravidelných členských schůzí, přičemž samozřejmě zůstává prezidentu zachována povinnost svolat členskou schůzi na žádost kvalifikované části členské základny nebo revizního komisaře.

K bodu 5.
Ustanovení se zpřesňuje v tom smyslu, že se doplňuje druhé jméno prezidenta sdružení.

K bodu 6.
Až dosud existovala snaha do textu stanov co nejdéle nezasahovat. Případné nejasnosti byly řešeny pouze výkladem. V této souvislosti kvůli odstranění případných pochybností přijala již 3. členská schůze svým usnesením č. 3/7 závazný výklad stanov. Konstatovala, že "vyžadují-li stanovy písemnou formu listiny, považuje se tato forma za zachovanou i v případě, je-li listina doručena příjemci v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty." Vzhledem k prováděné změně stanov je nyní na místě učinit uvedený výklad přímo normativním.