Lípa 2
Tábory

Zpět na úvodní stranu

Některé předpisy pro tábory
(bez záruky)

258/2000 Sb. - výňatky ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 1. července 2020
490/2000 Sb. - výňatek z přílohy č. 3 vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném od 1. února 2007
106/2001 Sb. - vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném od 1. ledna 2014
138/2003 Sb. - příloha k nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, ve znění účiném od 1. října 2003
137/2004 Sb. - paragraf 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění účinném od 1. ledna 2007 (zásady osobní hygieny při provozování stravovacích služeb)
294/2015 Sb. - příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném od 21. března 2016
 
Smlouva o dílo - příklad smlouvy pro osobu činnou na dětském táboře (kuchařka)

Předpisy jsou ve formátu .pdf.

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezony letní dětské rekreace 2020

Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezony letní dětské rekreace 2020 (aktualizováno 24. 6. 2020 - změny zvýrazněny v textu modře)
Nově povoleny i putovní tábory, při výskytu nemoci není vždy nutné rušit tábor, další rozšíření prohlášení o bezinfekčnosti.
Vychází z informací uveřejněných na stránkách Ministerstva zdravotnictví věnovaných koronaviru zde.

Odpovědi na časté dotazy (aktualizováno 24. 6. 2020 - změny zvýrazněny v textu modře)
Vychází z informací uveřejněných na stránkách Ministerstva zdravotnictví věnovaných koronaviru zde.

Aktualizované informace z Ministerstva zdravotnictví k postupu v případě výskytu infekce COVID-19 na táboře
(z informačního mailu Ćeské rady dětí a mládeže z pátku 26. 6. 2020)

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 nebo při vzniku jakýchkoliv pochybností bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici/Hygienickou stanici hl. m. Prahy, která rozhodne o dalším postupu na základě posouzení konkrétní epidemiologické situace a místních podmínek. V případě výskytu infekce COVID-19 nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice/Hygienická stanice hl. m. Prahy, tj. budou uložena příslušná protiepidemická opatření.

Doporučuje se ověřit si aktuálnost kontaktních údajů na rodiče/jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho možného návratu do rodiny. Proto je vhodné s touto povinností seznámit rodiče před zahájením akce.

Rodičům/jinému zákonnému zástupci dítěte uložit povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.

V okamžiku propuknutí nemoci je nezbytné izolovat všechny nemocné nebo z nákazy podezřelé osob tak, aby bylo zamezeno jejich kontaktu se zdravými osobami. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty s infekčně nemocnými (například spolubydlící ubytované v bezprostředním sousedství s nemocnou osobou).

Z tohoto důvodu musí být prostor pro izolaci připraven k využití kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, dle možností teplé, a následné dezinfekce rukou za užití přípravku s plným virucidním účinkem. Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval během epidemiologicky významné doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval, včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin. Pro všechny infekčně nemocné bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. Pokud nelze vyčlenit celé hygienické zařízení, bude pro nemocné (děti i dospělé) vyčleněno a označeno samostatné WC a mycí místo pro hygienu rukou po použití WC (podmínka platí i pro stanové tábory), a to včetně zajištění dezinfekce rukou. Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti, osoby pečující o nemocné a pro ostatní účastníky akce.

Pozornost se musí věnovat i ručníkům, i když ve většině případů mají děti své vlastní textilní, dle epidemiologické situace se může přistoupit k nařízení používání jednorázových ručníků, dezinfekci výtokových kohoutů a dalších kontaktních míst apod. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy ručníky jednorázové. K mytí rukou se vždy použije tekuté mýdlo v dávkovači.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem, důsledné dodržení požadavku na zajištění průchodu mezi lůžky (tj. dodržení vzdáleností) a na manipulaci s odpadem s důrazem na zajištění příslušných protiepidemických opatření.

V případě ošetřování nemocných dětí, resp. dalších osob, musí zdravotník na táboře chránit i své zdraví, a zamezit tím dalšímu šíření nákazy, tzn. měl by používat ochranné pomůcky, mít podmínky pro bezpečné mytí rukou a případnou dezinfekci rukou. Velkou pozornost si zasluhuje bezpečná manipulace s prádlem nemocného a celkově podmínky jeho ošetření.